DE | ENG

Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev’s statement about terrorists attack in Aktobe

Dear citizens!

As you know, a terrorists attack took place in Aktobe on June 5. Law enforcement authorities have taken the necessary measures to deal with this criminal action and to neutralise the terrorists. Following my instructions, a special interdepartmental investigative team, headed by the Minister of Internal Affairs, has been set up. The investigation is being conducted under the personal supervision of the General Prosecutor.

All the attackers will be prosecuted to the fullest extent of the law. According to the information that we possess, this terrorist act was organised by supporters of radical pseudo-religious movements. They received their instructions from abroad.

Unfortunately, there are casualties among our civilians and the military. They had families and children. I express my deepest condolences to their families and relatives. I declare Thursday, June 9, a day of national mourning for the victims. Following my instructions, the Ministry of Internal Affairs and Akimats (regions and cities administration) must ensure that the families of those killed and injured receive the necessary support and assistance.

The law enforcement personnel have sacrificed their lives to stop terrorists. They displayed professionalism and loyalty and demonstrated heroism and patriotism. I want to emphasise the high level of order and efficiency of the police and the National Guard. During the difficult moment, the residents of Aktobe remained calm and did not succumb to panic and provocation.

Extremism and terrorism have threatened the security of not only our country, but also of the whole world. The people of Kazakhstan fully understood the necessity of strengthening the anti-terrorism measures that were taken by the law enforcement agencies across the country following the attacks. Today, there is no cause for concern for our citizens. However, I urge the people to be vigilant, to stop all incitement to violent and illegal acts and to help the law enforcement agencies.

Knowing that our country has liberal public policies and laws, some people wanted to test the strength of our state. Let me be clear that the government will take the most stringent measures to suppress extremists and terrorists. The state has all the necessary capabilities and power to combat this threat. We all know that the so-called “colour revolutions” use a variety of different methods and begin with contrived rallies, murder and the desire to seize power. These methods have manifested themselves in our country. In countries where these revolutions succeeded, there is no longer a working state and stability, only rampant poverty and banditry that create conditions for the emergence of extremists and terrorists. The economies of these countries have gone backwards by many years.

I urge all the people, as well as all the political and public organisations, to unite and to show that we will defend peace, stability and friendship among all the people of Kazakhstan. The government will take additional measures against those who seek to undermine our society and country. We will monitor these measures and issue a summary.

***

Қымбатты отандастар!

ӨткенжексенбідеАқтөбеқаласындадінніңатынжамылғанбіртоптеррористелдіңтыныштығынбұзды. Олтуралыбаршаңызбілесіздер. Бірақ, мұсылманқауымыүшінқасиеттіРамазанайыбасталарсәттеқандықылмысжасағандардыңарамниеттерііскеасқанжоқ. Құқыққорғаужәнеқауіпсіздікқызметтерініңқызметкерлеріүлкенқатердіңбетінқайтарды. Террористердіңкөпшілігініңкөздеріжойылды, бірқатарықолғатүсті, қалғандарынтиістіоргандаріздептауып, оларзаңныңеңқатаңталаптарыменжазағатартылатынболады. Қазірхалықтыңалаңдауынаешбірнегізжоқ, жағдайтолықбақылауғаалынды.

Менқайтысболғандардыңотбасыларына, туыс-туғандарынашынжүрегімменкөңілайтамын. Қазатапқанәскериқызметкерлеротаналдындағыантынаадалболып, елқауіпсіздігіжолындаөшпесерліккөрсетті. Олардыңерліктерімемлекеттарапынанлайықтыбағаланатынболады. Оныңүстіне 4 азаматқайтысболды, бәріАқтөбеніңтұрғындары. Сондықтан, менертеңгібейсенбі, 9 маусымкүнінЖалпыұлттықазатұтукүнідепжариялаймын. Қазаболғандардыңартындаотбасы, бала-шағаларықалды. Меніңтапсырмамбойынша, оларғабарлыққажеттікөмектержасалуда.

Тәуелсіздіктіжариялаубар, алонықорғап, нығайтужәнедамытуодандажауаптыіс. Елбірлігі, ішкітыныштықсолүшінкерек. Менмұныылғиайтыпкелемін. Елішінебүліксалудың, «түстіреволюциялардың» талайынбасқаелдерденкөріп, біліпотырмыз. Оллаңкестікәрекеттерден, көшегешығыпшулауданбасталады. Оданконституцияғақарсышығадыда, аяғындамемлекеткүйреп, халықаш-жалаңашқалады. Мұныңбәрінбізкөріп, біліп, байқапотырмыз.

Біріншіден, бізкез-келгенсипаттағыэкстремизмментерроризмгеқарсызаңдардықайтақарап, бұлқұбылысқақатаңтойтарысберужайынойластыруымызкерек. Қолынақаруалып, кісіөлтіргенадамөлімжазасынакесілуіқажет. Екіншіден, елдігімізгесынақағатынзұлымдықтардыңымырасызжолынкесуімізқажет. Елтыныштығынсақтамасақмынадайәлемдікдағдарыстанөтеалмаймыз. Сондықтанбаршахалықболыпбірігіп, елдісақтаудыойлауымызкерек.

 ***

Уважаемые казахстанцы!

Как вы знаете, 5 июня в Актобе совершена террористическая атака. Правоохранительные органы приняли необходимые меры по жесткому пресечению этой преступной акции, уничтожению и нейтрализации террористов. По моему поручению работает специальная межведомственная следственно-оперативная группа во главе с министром внутренних дел. Следствие ведётся под личным контролем Генерального прокурора. Все преступники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа.

В результате нападения, к огромному сожалению, есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц. У них есть семьи, дети. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Объявляю четверг, 9 июня, Днем общенационального траура по погибшим. По моему поручению министерство внутренних дел и акиматы оказывают всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших.

Сотрудники органов правопорядка  ценой своих жизней остановили террористов. Они проявили профессионализм, верность своему долгу, доблесть и  патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень слаженности и оперативности действий сотрудников полиции и Национальной гвардии. В сложной ситуации жители Актобе проявили выдержку, не поддались панике  и провокациям.

Экстремизм и терроризм угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет. Вместе с тем, призываю всех казахстанцев быть бдительными, решительно пресекать все призывы к насильственным противоправным действиям, повсеместно помогать правоохранительным органам.

Пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жёсткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад.

Призываю весь народ, все политические и общественные объединения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев! Государство примет дополнительные меры по борьбе с теми, кто пытается расшатать общество и страну. Мы специально их рассмотрим и подведем итоги.

 ***

Қымбатты қазақстандықтар!

Ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір – нағыз елім, жерім деген отансүйгіштікті көрсететін уақыт. Халқымыздың қауіпсіздігі мен тұтастығы үшін бәріне де дайын екенімізді көрсететін кез келді. Қауіпсіздік пен тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім – ең басты байлығымыз. Біз тәуелсіздігіміздің тірегі болған бұл құндылықтарды көздің қарашығындай сақтаймыз.

Мен Қазақстан халқы дүниедегі дағдарыс және бүгінгідей жауапты шақта тағы да барша әлемге елдігі мен бірлігін паш етеріне сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!